Kontakt

O naszym archiwum

Firma, która specjalizuje się w archiwizowaniu serwisów Internetowych pomaga nam w tym co inni chcą ukryć już po osiągnięciu oszustwa, czyli usuwają własne serwisy zawierające treść legalną, ale staję się ona w pewnym czasie ‘wyrzutkiem z pod prawa’.

“Headquarters of Internet Archive, located in the former Fourth Church of Christ, Scientist, a neoclassic building with Greek columns on Funston Avenue, in Richmond District, San Francisco, California”

Zamieszanie powstało przy wyborach prezydenckich miasta Warszawy i w tym poprosiła nas bardzo duża grupa Warszawiaków, którzy płacą realne podatki, a nie głosowali na danego kandydata i stworzyła się kontrowersja i kolizja interesów, ta znacząca liczba sprzeciwia się obecnemu prezydentowi Warszawy, który przed wyborczym programem na ‘Prezydenta Warszawy’:  ‘obiecał złote góry’, a po osiągnięciu celu usunął całkowicie swój program obietnic dla warszawiaków, również zlikwidował całkowicie swoją stronę internetową z programem przedwyborczym, a dzięki niemu wygrał Wybory Prezydenckie. Dziś postępuje wg programu, którego nawet nie ma w oficjalnym programie jest ‘fikcją’ łamiącą prawa Warszawy i społeczeństwo warszawskiego i godzi w ich interesy.

Przedłożono nam w roku 2018 życiorys kandydata na prezydenta Warszawy, który był pełen smogu, zamieszania i fałszerstwa. W ten sposób potencjalny kandydat zdobył zaufanie obywateli Warszawy fałszując swój życiorys, a dziś w roku 2019.03 okazuję się, że faktycznie to należy do oszustwa wyborczego i stanowi poważny problem społeczny, a odpowiednie służby powinny zareagować na sytuację, w którą oszust nadal kieruje tak poważnym stanowiskiem Państwowym w Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza grupa składa się z person z doświadczeniem wieloletnim w międzynarodowej informatyce śledczej, która współpracuje z różnymi instytucjami i firmami, które pomagają w sposób non-profit.

Obowiązki obywatela przewidziane w Konstytucji:

  • wierność Rzeczypospolitej Polskiej,
  • troska o dobro wspólne,
  • przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obrona Ojczyzny,
  • dbałość o stan środowiska,
  • ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie pogorszenie środowiska,
  • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków.

Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 80. Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do
Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności
lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 115. 1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów
mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu
21 dni.
2. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają
obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu
Sejmu.

RELACJE PAŃSTWO – OBYWATEL

Kwestia stosunków między państwem i obywatelem budzi kontrowersje. W ocenie przeważającego odsetka badanych relacje między państwem a obywatelem powinny opierać się na zasadzie wzajemności. Państwo powinno zatem gwarantować wszelkie prawa obywatelskie tylko tym, którzy przestrzegają prawa i wypełniają swoje zobowiązania wobec niego, i odwrotnie – obywatel powinien wówczas spełniać swoje obowiązki wobec państwa, kiedy troszczy się ono o jego prawa i interesy Praktyczną konsekwencją takiego podejścia może być przyzwolenie w pewnych okolicznościach na akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Naruszanie przez państwo praw obywatelskich może zatem stanowić usprawiedliwienie dla takich działań jak np. niepłacenie podatków, odmowa służby wojskowej czy też bojkot wyborów. Duże oczekiwania Polaków wobec państwa dotyczące m.in. zagwarantowania wszystkim stałej pracy, a często także zapewnienia obywatelom dobrobytu i niezadowolenie z tego, jak wywiązuje się ono ze swoich powinności wobec obywateli2, z pewnością nie przyczyniają się do umacniania

2 Por. kom. CBOS: „Najważniejsze cele i działań państwa – postulaty i oceny”, styczeń 2007 , oprac. Rafał Boguszewski.

My jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej opieramy się na prawach Konstytucji RP.

…CDN