Kontakt

Jak odwołać ze stanowiska wójta, burmistrza, prezydenta

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze referendum. Z taką inicjatywą ma prawo wystąpić rada gminy (miejska) lub mieszkańcy. Sprawdź, jak właściwie przeprowadzić ten proces.

Istnieją dwie sytuacje, gdy rada gminy lub rada miejska (dalej: rada gminy) może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum: gdy nie udzieli wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) absolutorium z wykonania budżetu gminy lub z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium.

Uchwała rady gminy o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie do odwołania wójta, jeżeli została podjęta:

• po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta,
• nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
Redakcja poleca: Zamknięcie roku oraz instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (książka)
Nieudzielenie wójtowi absolutorium

Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Przed jej podjęciem rada gminy powinna zapoznać się z opinią regionalnej izby obrachunkowej na temat nieudzielenia absolutorium i wysłuchać wyjaśnień wójta. Do przyjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości ustawowego składu rady. Głosowanie nad uchwałą musi być imienne.

Ustawowy skład rady gminy to de facto liczba radnych wybieranych na aktualną kadencję. Wynosi on:
• 15 radnych – w gminach do 20 tys. mieszkańców,
• 21 radnych – w gminach do 50 tys. mieszkańców,
• 23 radnych – w gminach do 100 tys. mieszkańców,
• 25 radnych – w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po 3 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych,
• 60 radnych – w Radzie Warszawy.

Liczbę radnych, uwzględniając wymienione „progi”, ustala przed wyborami w zarządzeniu wojewoda.
Odwołanie wójta z innych przyczyn

Rada gminy może też podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. W takiej sytuacji potrzebne jest złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny odwołania wójta. Podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady gminy.
Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie referendum był w tym trybie już wcześniej składany i nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny nie może być zgłoszony przed upływem 12 miesięcy od głosowania nad poprzednim.

Zasięgnięty u Prawnika

Inicjatorzy powinni powiadomić mieszkańców czego dotyczy referendum i uzasadnić dlaczego chcą odwołać prezydenta. O takim zamiarze trzeba też powiadomić prezydenta oraz komisarza wyborczego. – Od tego momentu inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów popierających referendum – dodaje przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego. Karty z podpisami oraz wniosek o przeprowadzenie referendum trzeba przekazać komisarzowi wyborczemu, który ma 30 dni na wydanie postanowienia o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku. Komisarz może odrzucić wniosek gdy inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym głosowaniu lub zebrano za mało podpisów i minął termin ich zebranie. W przypadku drobniejszych uchybień, komisarz powinien zwrócić wniosek, nakazując ich usunięcie w terminie 14 dni. Gdy wniosek zostanie zaakceptowany odbywa się głosowanie. – Referendum jest ważne, jeżeli do urn pójdzie co najmniej 3/5 osób, które uczestniczyły w wyborach samorządowych, podczas których prezydent został wybrany. Zostanie on odwołany zwykłą większością głosów, czyli 50 proc. plus jeden. Na takich samych zasadach odwołuje się wójta i burmistrza – wyjaśnia Lech Gajzler.

źródło: [GazetaWrocławska]

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

1 Pięciu mieszkańców może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia lokalnego referendum, w którym odwołamy najwyższe władze miasta.
Muszą to być osoby, które mają prawo wybierania w danej gminie, czyli mieszkają w niej na stałe i są wpisane tam do rejestru wyborców

2 Wnioskodawcy referendum powinni zacząć od powiadomienia osoby, którą chcą pozbawić stanowiska (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). O zamiarze przeprowadzenia referendum informuje się także komisarza wyborczego.

 

Dodaj komentarz

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *